LOGOPEDIE
DE
Het gemiddelde cijfer dat de praktijk heeft gekregen.
Algeme ne beoordeling
Mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbev olen door cliënten.
-10 0 -50 0 +5 0 +100
Ne t Promote r Scor e
Hoe ervaren cliënten de benadering en de deskundigheid van de zo rgverlener.
De informatievoorziening over het behandelplan en de bijbehorende communicatie.
De bereikbaarheid v an de zorgorganisatie, de hygiëne en de ervaren priv acy.
Co ntact
Beha n delpla n
Prakti jk
Het ond erzoek Uitgereikt door:
Piet van Meijeren CCO Qualizo rg B.V. Datum verstrekking: 29 maart 202 1
®
PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE is in 2020 door 16 cli ënt en gerev iewd
75
9. 0
Het onderzoek is gebas eerd op een gevalideerd en betrouwbaar onderzoeksinstrument en is onafhankelijk uitgevoerd doo r Qualiview / Qua l izorg B.V. Op dit cert ifi c aat worden de waa rderingen van de cliënten weergegeven die zijn verzameld over de p e riode 1 ja n uari 2020 tot en met 30 ju n i 2020.
OORSPRONG
OORSPRONG
DE
LOGOPEDIE
Het gemiddelde cijfer dat de praktijk heeft gekregen.
Algeme ne beoordeling
Mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbev olen door cliënten.
-10 0 -50 0 +5 0 +100
Ne t Promote r Scor e
Hoe ervaren cliënten de benadering en de deskundigheid van de zo rgverlener.
De informatievoorziening over het behandelplan en de bijbehorende communicatie.
De bereikbaarheid v an de zorgorganisatie, de hygiëne en de ervaren priv acy.
Co ntact
Beha n delpla n
Prakti jk
Het ond erzoek Uitgereikt door:
Piet van Meijeren CCO Qualizo rg B.V. Datum verstrekking: 29 maart 202 1
®
PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE is in 2020 door 16 cli ënt en gerev iewd
75
9. 0
Het onderzoek is gebas eerd op een gevalideerd en betrouwbaar onderzoeksinstrument en is onafhankelijk uitgevoerd doo r Qualiview / Qua l izorg B.V. Op dit cert ifi c aat worden de waa rderingen van de cliënten weergegeven die zijn verzameld over de p e riode 1 ja n uari 2020 tot en met 30 ju n i 2020.